You must be logged in if you want to submit translations

Username:
Password:

You are viewing Polish translations. If you want to help out and add translations or improve existing ones but you don't have an account yet, join the chat and send a message to Seacrest.

GUI autofix tab

LabelEnglishPolishTranslator
AutoFixAutoFixTranslator Unknown
Older translation for this English:Naprawa AutomatycznaTranslator Unknown
AutoFixCustomSettingsCustom settingsTranslator Unknown
AutoFixForOwnRipsRecommended for your own/trusted ripsTranslator Unknown
AutoFixForUntrustedRipsFor untrusted ripsTranslator Unknown
AutoFixL0Level 0 - Do not AutoFixTranslator Unknown
Older translation for this English:Poziom 0 - Nie Naprawiaj AutomatycznieTranslator Unknown
AutoFixL1Level 1 - AutoFix if stealth failsTranslator Unknown
Older translation for this English:Poziom 1 - Napraw Automatycznie jeżeli Stealth zawiódłTranslator Unknown
AutoFixL2Level 2 - AutoFix if stealth is uncertain and fails verificationTranslator Unknown
Older translation for this English:Poziom 2 - Napraw Automatycznie jeżeli Stealth jest niepewny i nie przechodzi weryfikacjiTranslator Unknown
AutoFixL3Level 3 - AutoFix if stealth passes but fails verificationTranslator Unknown
Older translation for this English:Poziom 3 - Napraw Automatycznie jeżeli Stealth jest zatwierdzony ale nie przechodzi weryfikacjiTranslator Unknown
AutoFixTextAutoFix Threshold:Translator Unknown
Older translation for this English:Poziom Naprawy AutomatycznejTranslator Unknown
AutoFixTipChoose the threshold at which abgx360 will attempt to find verified stealth files and automatically patch them if found. Level 1 or 2 is recommended for your own rips and Level 3 is recommended for someone else's rips that you don't fully trust.Translator Unknown
Older translation for this English:Wybierz poziom Auto-Naprawy której program abgx360 spróbuje użyć do znalezienia zweryfikowanych plików Stealth i automatycznie je zaktualizuje. Zaleca się użycie Poziomu 1 i 2 dla własnych kopii, a Poziomu 3 dla kopii wykonanych przez inne osoby, które nie są w pełni potwierdzone.Translator Unknown
FixDRTFix SS v1 Challenge/Response table if data is invalidTranslator Unknown
Older translation for this English:Napraw tabele SS v1 Wyzwanie/Odpowiedź jeżeli dane są nieważneTranslator Unknown
FixDRTTipabgx360 decrypts the host's CCRT (Crypted Challenge Response Table) and combines it with the drive's deobfuscated table in order to validate or invalidate the data stored in an additional table used by hacked firmwares to replay responses to challenges issued by the host. Some invalid conditions can't or shouldn't be fixed, but enabling this option will fix the most common conditions like missing C/R data caused by old buggy ripping firmwares or worn out drives. This data is always checked whether this option is enabled or not and an error message will appear if any data is missing or invalid. This option applies to SS v1 only and has no effect on other SS versions.Translator Unknown
Older translation for this English:abgx360 dekoduje tabele CCRT (Crypted Challenge Response Table) hosta i łączy ją z uproszczoną tabelą napędu tak, aby zatwierdzić lub unieważnić dane zawarte w dodatkowej tabeli używanej przez zmodyfikowane oprogramowanie napędu (ang. firmware), aby odtworzyć odpowiedzi na wywołania wysłane przez hosta. Pewne nieprawidłowe dane nie mogą, bądź nie powinny być naprawione, ale włączenie tej opcji naprawi najczęstsze błędy, takie jak np. brakujące dane C/R, spowodowane przez wadliwe oprogramowanie do zgrywania lub zużyte napędy optyczne. Dane te są zawsze sprawdzane, niezależnie czy opcja ta jest włączona czy nie, a komunikat błędu zostanie wyświetlony jeżeli jakichś danych brakuje, bądź są błędne. Opcja ta dotyczy tylko SS v1 i nie ma żadnego wpływu na inne wersje SS.Translator Unknown
Older translation for this English:abgx360 dekoduje tabele CCRT (Crypted Challenge Response Table) Hosta i łączy ją z uproszczoną tabelą napędu tak, aby zatwierdzić lub unieważnić dane zawarte w dodatkowej tabeli używanej przez złamane (zhackowane) oprogramowanie napędu (FW) aby odtworzyć odpowiedźi na wyzwania wysłane przez Hosta. Pewne nieważne/nieprawidłowe dane nie mogą lub nie powinny być naprawione,ale włączanie tych funkcji naprawi najpowszechniejsze sytuacje jak np. brakujące dane C/R, spowodowane przez stare wadliwe oprogramowanie (FW) do zgrywania lub zużyte napędy optyczne. Dane te są zawsze sprawdzane, niezależnie czy opcja ta jest włączona czy nie, i komunikat błędu zostanie wyświetlony jeżeli dane są wybrakowane lub błędne. Opcja ta dotyczy tylko SS v1 i nie ma żadnego wpływu na inne wersje SS.hadzz
Older translation for this English:abgx360 dekoduje tabele CCRT (Crypted Challenge Response Table) Hosta i łączy ją z uproszczoną tabelą napędu tak, aby zatwierdzić lub unieważnić dane zawarte w dodatkowej tabeli używanej przez złamane (zhackowane) oprogramowanie napędu (FW) aby odtworzyć odpowiedźi na wyzwania wysłane przez Hosta. Pewne nieważne/nieprawidłowe dane nie mogą lub nie powinny być naprawione,ale włączanie tych funkcji naprawi najpowszechniejsze sytuacje jak np. brakujące dane C/R, spowodowane przez stare
wadliwe oprogramowanie (FW) do zgrywania lub zużyte napędy optyczne. Dane te są zawsze sprawdzane, niezależnie czy opcja ta jest włączona czy nie, i komunikat błędu zostanie wyświetlony jeżeli dane są wybrakowane lub błędne. Opcja ta dotyczy tylko SS v1 i nie ma żadnego wpływu na inne wersje SS.
Translator Unknown
Older translation for this English:abgx360 dekoduje tabele CCRT (Crypted Challenge Response Table) Hosta i łączy ją z uproszczoną tabelą napędu tak, aby zatwierdzić lub unieważnić dane zawarte w dodatkowej tabeli używanej przez złamane (zhackowane) oprogramowanie napędu (FW) aby odtworzyć odpowiedźi na wyzwania wysłane przez Hosta. Pewne nieważne/nieprawidłowe warunki nie mogą lub nie powinny być naprawione,ale włączanie tych funkcji naprawi najpowszechniejsze sytuacje jak np. brakujące dane C/R, spowodowane przez stare
wadliwe oprogramowanie (FW) do zgrywania lub zużyte napędy optyczne. Dane te są zawsze sprawdzane, niezależnie czy opcja ta jest włączona czy nie, i komunikat błędu zostanie wyświetlony jeżeli dane są wybrakowane lub błędne. Opcja ta dotyczy tylko SS v1 i nie ma żadnego wpływu na inne wersje SS.
Translator Unknown
FixSSv1AnglesAdjust SS v1 angles that deviate from the CCRT by more than:Translator Unknown
Older translation for this English:Popraw kąty SS v1 których odchylenie od CCRT różni się o więcej niż:Translator Unknown
FixSSv1AnglesTipEnabling this option will adjust the replay angles for Challenge Types 24 and 25 (Response Types 7 and 5) back to their CCRT targets if they deviate more than X% (default = 5%). See "Angle Deviation and You" under the Quickstart tab for more on this. Deviation is always checked whether this option is enabled or not and a warning message will appear if any angle deviates more than 5%. This option applies to an SS v1 only and has no effect on other SS versions.Translator Unknown
Older translation for this English:Włączenie tej funkcji skoryguje kąty odpowiedzi dla Typów Wyzwań 24 i 25 (Typy Odpowiedzi 7 i 5) zgodnie z ich tabelą wzorców CCRT jeżeli odchylenie wynosi więcej niż X% (domyślnie = 50%). Zobacz sekcję "Odchylenie Kątów" w zakładce Szybki Start aby dowiedzieć się więcej. Odchylenie jest zawsze sprawdzane niezależnie od tego czy ta opcja jest włączona czy nie, i komunikat błędu zostanie wyświetlony jeżeli odchylenie jakiekolwiek kąta wyniesie więcej niż 5%. Opcja ta dotyczy tylko SS v1 i nie ma żadnego wpływu na inne wersje SS.hadzz
Older translation for this English:Włączenie tej funkcji skoryguje kąty odpowiedzi dla Typów Wyzwań 24 i 25 (Typy Odpowiedzi 7 i 5) zgodnie z ich tabelą wzorców CCRT jeżeli odchylenie wynosi więcej niż X% (domyślnie = 50%). Zobacz sekcję "Odchylenie Kątów" w zakładce Szybki Start aby dowiedzieć się więcej. Odchylenie jest zawsze sprawdzane niezależnie od tego czy ta opcja jest włączona czy nie, i komunikat błędu zostanie
wyświetlony jeżeli odchylenie jakiekolwiek kąta wyniesie więcej niż 5%. Opcja ta dotyczy tylko SS v1 i nie ma żadnego wpływu na inne wersje SS.
Translator Unknown
ReplaceSSv1Replace an SS v1 with an SS v2 if availableTranslator Unknown
Older translation for this English:Zamień SS v1 na SS v2 gdy dostępnyTranslator Unknown
ReplaceSSv2Replace an SS v2 if the angles are different from the database SS v2Translator Unknown
Older translation for this English:Zamień SS v2 jeżeli wartości stopni w bazie danych SS v2 są różneTranslator Unknown
WarnSSv2AnglesAlert me if SS v2 angles deviate from the CCRT by more than:Translator Unknown
Older translation for this English:Powiadam mnie gdy odchylenie kątów SS v2 różni się od CCRT o więcej niż:Translator Unknown

GUI errors

LabelEnglishPolishTranslator
abgx360GUIErrorabgx360 GUI ERRORTranslator Unknown
Older translation for this English:abgx360 BŁĄD GUITranslator Unknown

GUI file dialogs

LabelEnglishPolishTranslator
ChooseADirectoryChoose a directoryTranslator Unknown
Older translation for this English:Wybierz lokacjęTranslator Unknown
ChooseAFileChoose a fileTranslator Unknown
SaveAsSave asTranslator Unknown

GUI input panel

LabelEnglishPolishTranslator
BurnedDVDBurned DVDTranslator Unknown
Older translation for this English:Nagrane DVDTranslator Unknown
DefaultSpeedDefaultTranslator Unknown
Older translation for this English:DomyślneTranslator Unknown
DirectoryDirectoryTranslator Unknown
FilesFile(s)Translator Unknown
InputInputTranslator Unknown
Older translation for this English:WejścieTranslator Unknown
MatchOnlyMatch Only:Translator Unknown
Older translation for this English:Tylko porównaj:Translator Unknown
MatchOnlyButtonSelect...Translator Unknown
OpenButtonTTipDirectoryOpen DirectoryTranslator Unknown
OpenButtonTTipFilesOpen File(s)Translator Unknown
SetSpeedSet Speed:Translator Unknown
Older translation for this English:Ustaw PrędkośćTranslator Unknown
WriteDisableDisable WritesTranslator Unknown
Older translation for this English:Wyłącz nagrywanieTranslator Unknown

GUI iso browser

LabelEnglishPolishTranslator
IB_AttrbAttrbTranslator Unknown
IB_ContextMenu_Extract&ExtractTranslator Unknown
IB_ContextMenu_ExtractAllExtract &all in ISOTranslator Unknown
IB_ContextMenu_ExtractAllExceptExtract &all in ISO except for $SystemUpdate folderTranslator Unknown
Older translation for this English:Wypakuj &wszystko z ISO poza folderem $SystemUpdateTranslator Unknown
IB_ContextMenu_View&ViewTranslator Unknown
IB_ExtractingExtractingTranslator Unknown
IB_Menu_ExcludeSystemUpdate&Don't extract $SystemUpdate folder when extracting all in ISOTranslator Unknown
IB_Menu_File&FileTranslator Unknown
IB_Menu_OpenBurnedDVDOpen &Burned DVDTranslator Unknown
Older translation for this English:Otwórz &nagrane DVDTranslator Unknown
IB_Menu_OpenISOFile&Open ISO File...Translator Unknown
IB_Menu_Options&OptionsTranslator Unknown
IB_Menu_ReopenISOFile&Reopen ISO FileTranslator Unknown
Older translation for this English:&Otwórz powtórnie plik ISOTranslator Unknown
IB_NameNameTranslator Unknown
IB_ParsingFilesystemParsing Filesystem...Translator Unknown
Older translation for this English:Dzielenie plików systemu...Translator Unknown
IB_SectorSectorTranslator Unknown
IB_SizeSizeTranslator Unknown
IB_Titleabgx360 ISO Filesystem Browser/ExtractorTranslator Unknown
Older translation for this English:abgx360 ISO Przeglądarka/Archiwizer systemu plikówTranslator Unknown
IB_TotalBytesUsedTotal Bytes Used:Translator Unknown
IB_TotalFilesTotal Files:Translator Unknown
IB_TotalFoldersTotal Folders:Translator Unknown
IB_TreeContextMenu_CollapseAll&Collapse AllTranslator Unknown
IB_TreeContextMenu_ExpandAll&Expand AllTranslator Unknown
Older translation for this English:&Rozwiń wszystkoTranslator Unknown

GUI manual patch/extract tab

LabelEnglishPolishTranslator
ClobberOverwrite these files without promptingTranslator Unknown
Older translation for this English:Nadpisz te pliki bez zapytaniaTranslator Unknown
ExtractDMIExtract DMITranslator Unknown
ExtractPFIExtract PFITranslator Unknown
ExtractSSExtract SSTranslator Unknown
ExtractVideoExtract VideoTranslator Unknown
ManuallyPatchOrExtractFilesManually Patch or Extract FilesTranslator Unknown
PatchDMIPatch DMITranslator Unknown
PatchIfInvalidPatch even if these files are invalidTranslator Unknown
Older translation for this English:Napraw nawet gdy te pliki są nie ważneTranslator Unknown
PatchIfStealthPassesPatch even if stealth passesTranslator Unknown
Older translation for this English:Napraw nawet gdy Stealth jest zatwierdzonyTranslator Unknown
PatchIfStealthPassesTipThe default behavior is to patch only if stealth fails and isn't AutoFixed, or stealth is uncertain and isn't verified/AutoFixedTranslator Unknown
Older translation for this English:Domyślną czynnością jest naprawa tylko gdy Stealth zawiódł i nie jest Naprawiony Automatycznie lub gdy Stealth jest niepewny i nie jest zweryfikowany/Automatycznie NaprawionyTranslator Unknown
PatchIfVerifiedPatch even if verification passesTranslator Unknown
Older translation for this English:Napraw nawet gdy weryfikacja jest zatwierdzonaTranslator Unknown
PatchPFIPatch PFITranslator Unknown
PatchSSPatch SSTranslator Unknown
PatchVideoPatch VideoTranslator Unknown

GUI menu bar

LabelEnglishPolishTranslator
Menu_abgx360net&http://abgx360.netTranslator Unknown
Menu_abgx360net_statusGo to the official home of abgx360 to get the latest news and updates or join the chat for help.Translator Unknown
Older translation for this English:Przejdź do oficjalnej strony abgx360 aby dowiedzieć się o najnowszych informacjach i aktualizacjach lub dołączyć do chatu jeśli szukasz pomocy.Translator Unknown
Menu_About&AboutTranslator Unknown
Menu_About_statusAbout abgx360 GUITranslator Unknown
Older translation for this English:O interfejsie graficznym abgx360 (GUI)Translator Unknown
Menu_ClearHistory&Clear HistoryTranslator Unknown
Older translation for this English:&Wyczyść HistorieTranslator Unknown
Menu_DeleteSettings&Delete Settings...Translator Unknown
Menu_DeleteSettings_statusDelete saved settingsTranslator Unknown
Older translation for this English:usuń zapisane ustawieniaTranslator Unknown
Menu_Donate&DonateTranslator Unknown
Older translation for this English:&PodarujTranslator Unknown
Menu_ExitE&xitTranslator Unknown
Older translation for this English:WyjścieTranslator Unknown
Older translation for this English:&WyjcieTranslator Unknown
Menu_Exit_statusQuit abgx360 GUITranslator Unknown
Older translation for this English:Wyjdź z programu abgx360 GUITranslator Unknown
Menu_File&FileTranslator Unknown
Older translation for this English:PlikTranslator Unknown
Older translation for this English:&PlikTranslator Unknown
Menu_Help&HelpTranslator Unknown
Older translation for this English:PomocTranslator Unknown
Older translation for this English:&PomocTranslator Unknown
Menu_IsoFilesystemBrowserISO Filesystem &Browser/Extractor...Translator Unknown
Older translation for this English:ISO Przeglądarka/Archiwizer systemu plików...Translator Unknown
Menu_Language&LanguageTranslator Unknown
Menu_LoadSettings&Load Settings...Translator Unknown
Older translation for this English:&Wgraj ustawienia...Translator Unknown
Menu_LoadSettings_statusLoad saved settingsTranslator Unknown
Older translation for this English:Wgraj zapisane ustawieniaTranslator Unknown
Menu_MakeADonation&Help support abgx360 development!Translator Unknown
Older translation for this English:&Pomóż przy rozwijaniu programu abgx360Translator Unknown
Menu_MakeADonation_statusMake a donationTranslator Unknown
Menu_OpenInput&Open Input...Translator Unknown
Menu_ReopenDirectoryR&eopen DirectoryTranslator Unknown
Older translation for this English:P&owtórnie otwórz lokacjeTranslator Unknown
Menu_ReopenFiles&Reopen File(s)Translator Unknown
Older translation for this English:&Powtórnie otwórz plik(i)Translator Unknown
Menu_SaveSettings&Save Settings...Translator Unknown
Older translation for this English:&Zapisz Ustawienia...Translator Unknown
Menu_SaveSettings_statusSave current settingsTranslator Unknown
Older translation for this English:Zapisz aktywne ustawieniaTranslator Unknown
Menu_Tools&ToolsTranslator Unknown
Menu_WhereImagesWhere is my &Images folder...Translator Unknown
Older translation for this English:Gdzie jest mój folder z &Obrazami...Translator Unknown
Menu_WhereImages_statusFind out where your Images are stored and automatically open the folder if you want.Translator Unknown
Older translation for this English:Dowiedz się, gdzie są przechowywane Twoje Obrazy, automatycznie otwierając ich katalog.Translator Unknown
Older translation for this English:// Explaining grammar to avoid further confusion
'twojej' piszemy mała literą. 'Twojej' dużą literą używamy tylko w zwrotach grzecznościowych, np. pisząc list, bądź pisząc z żywym użytkownikiem, nigdy nie używamy zaś w piśmie trwałym, takim jak to, gdzie odbiorca nie jest nam bliżej znany.
A jak już 'poprawiasz' coś to unikaj podwójnych spacji, z góry dzięki.
Translator Unknown
Older translation for this English:Dowiedz się, gdzie są przechowywane Twoje Obrazy, automatycznie otwierając ich katalog.Translator Unknown
Older translation for this English:Dowiedz się, gdzie są przechowywane twoje Obrazy, automatycznie otwierając ich katalog.Translator Unknown
Older translation for this English:Sprawdź gdzie są przechowywane Twoje Obrazy gier i automatycznie otwórz ten folder.Translator Unknown
Menu_WhereStealthFilesWhere is my Stealth&Files folder...Translator Unknown
Older translation for this English:Gdzie jest mój folder z &plikami Stealth...Translator Unknown
Menu_WhereStealthFiles_statusFind out where your StealthFiles are stored and automatically open the folder if you want.Translator Unknown
Older translation for this English:Sprawdź gdzie są przechowywane Twoje pliki Stealth i automatycznie otwórz ten folder.Translator Unknown

GUI misc tab

LabelEnglishPolishTranslator
EmbedImagesEmbed them in HTMLTranslator Unknown
Older translation for this English:Załącz/osadź je w HTMLTranslator Unknown
EnglishEnglishTranslator Unknown
ExtractImagesAlwaysExtract images alwaysTranslator Unknown
Older translation for this English:Zawsze wypakuj obrazyTranslator Unknown
ExtractImagesHTMLExtract images when using HTML outputTranslator Unknown
Older translation for this English:Wypakuj obrazy używając HTMLTranslator Unknown
ExtractImagesNeverDon't extract imagesTranslator Unknown
ExtraOptionsTextAdd extra command line options here (for advanced users only):Translator Unknown
Older translation for this English:Dodaj tutaj dodatkową linie komend opcji (tylko dla zaawansowanych użytkowników):Translator Unknown
FrenchFrenchTranslator Unknown
GermanGermanTranslator Unknown
ImagesTipThis refers to the game icon, achievement icons and gamer pictures located within the Xex title resource. Images are extracted to your "Images" folder (Press Ctrl+I to find it) with filename "Title ID-Image ID.png" (the Title ID will always be displayed when extracting images so that you can find them easily; also note that the game icon will always be Image ID 00008000). Images are only displayed by abgx360 when using HTML output, but you can choose to extract them always if you're using them for your own purpose. Note that not every Xex has a title resource (most bonus discs don't) and therefore images (as well as various strings and achievements) are not always available.

You can optionally choose to embed them in the HTML source code as data URIs for better portability (when using HTML output), otherwise the HTML source will contain absolute links to the images in your local "Images" folder.
Translator Unknown
Older translation for this English:Opcja ta odnosi się do ikony gry, ikon Osiągnięć i Obrazków gracza zlokalizowanym w zasobach tytułu pliku Xex. Obrazy gier są wypakowywane do Twojego folderu "Obrazy" (wciśnij Ctrl+I aby go wyświetlić) z tytułem pliku "Tytuł ID-Obraz ID.png"
(Tytuł ID będzie zawsze wyświetlony podczas wypakowywania Obrazów gier, tak aby można było je łatwiej znaleźć; pamiętaj także, że ikona gry zawsze będzie miała wzór: Obraz ID 00008000). Obrazy gier będą wyświetlane przez program abgx360 tylko w formacie HTML, ale można zawsze je wypakowywać jeśli używasz ich dla własnych potrzeb. Pamiętaj, że każdy plik Xex ma zasoby tytułu (większość dysków bonusowych ich nie ma) dlatego też Obrazy gier (jak również serie danych i Osiągnięcia) nie są zawsze dostępne.

Opcjonalnie, możesz wybrać aby wbudować je w kod źródłowy HTML jako dane URI dla lepszej kompatybilności (używając formatu HTML) w innym razie źródłowy plik HTML będzie zawierał całkowite odnośniki do obrazów gier zachowanych w folderze lokalnym "Obrazy gier"

WIP - SOME EDITING NEEDED.
Translator Unknown
ItalianItalianTranslator Unknown
JapaneseJapaneseTranslator Unknown
KoreanKoreanTranslator Unknown
MiscMiscTranslator Unknown
MyRegionYour console's region code:Translator Unknown
Older translation for this English:Kod regionu Twojej konsoliTranslator Unknown
MyRegionButtonSelect...Translator Unknown
MyRegionTipOptionally enter your console's region so abgx360 can display your game's region code in the appropriate color. If a game won't work on your console, the region code will be displayed in red so you won't overlook it and accidentally burn it. You can select multiple regions if you have multiple consoles.Translator Unknown
Older translation for this English:// Explaining grammar to avoid further confusion
'twojej' piszemy mała literą. 'Twojej' dużą literą używamy tylko w zwrotach grzecznościowych, np. pisząc list, bądź pisząc z żywym użytkownikiem, nigdy nie używamy zaś w piśmie trwałym, takim jak to, gdzie odbiorca nie jest nam bliżej znany.
Translator Unknown
Older translation for this English:Opcjonalnie, możesz wpisać kod regionu swojej konsoli aby abgx360 mógł wyświetlić kod regionu gry w odpowiednim kolorze. Jeśli dana gra nie zadziała na Twojej konsoli, kod regionu będzie wyświetlony na czerwono, żebyś tego nie przeoczył i przypadkowo jej nie nagrał. Możesz wybrać kilka regionów, jeśli posiadasz kilka konsol.Translator Unknown
Older translation for this English:Opcjonalnie, możeśż wpisać kod regionu swojej konsoli aby abgx360 mógł wyświetlić kod regionu gry w odpowiednim kolorze. Jeśli dana gra nie zadziała na twojej konsoli, kod regionu będzie wyświetlony na czerwono, żebyś tego nie przeoczył i przypadkowo jej nie nagrał. Możesz wybrać kilka regionów, jeśli posiadasz kilka konsol.Translator Unknown
Older translation for this English:Opcjonalnie wpisz kod regionu swojej konsoli aby abgx360 wyświetlił kod regionu Twojej gry w odpowiednim kolorze. Jeżeli gra nie będzie funkcjonować na Twojej konsoli, kod regionu będzie wyświetlony na czerwono po to abyś tego nie przeoczył i jej przypadkowo nie nagrał. Jeśli masz wiele konsol, możesz wybrać wiele regionów.hadzz
Older translation for this English:Opcjonalnie wpisz kod regionu swojej konsoli aby abgx360 wyświetlił kod regionu Twojej gry w odpowiednim kolorze.
Jeżeli gra nie będzie funkcjonować na Twojej konsoli, kod regionu będzie wyświetlony na czerwono po to abyś tego nie przeoczył i jej przypadkowo nie nagrał. Jeśli masz wiele konsol, możesz wybrać wiele regionów.
Translator Unknown
PolishPolishTranslator Unknown
Older translation for this English:polskihadzz
PortuguesePortugueseTranslator Unknown
PreferredLangTextPreferred Dashboard Language:Translator Unknown
PreferredLangTipThis will be the preferred language used when abgx360 displays strings from the Xex title resource such as the game description, achievements, avatar awards, etc. Languages that rely heavily on unicode characters are best viewed using HTML output. If the game does not support your preferred language, abgx360 will use the English language strings. Set the Verbosity Level under the Options tab to High if you want to see which languages are supported by an Xex.Translator Unknown
Older translation for this English:Opcja ta dotyczy preferowanego języka w którym abgx360 wyświetla serie danych z zasobu tytułu pliku Xex takich jak opis gry, osiągnięcia, nagrody Awatara, itp. Języki które są mocno zależne od znaków Unicode są najlepiej wyświetlane używając HTML. Jeżeli dana gra nie obsługuje Twojego preferowanego języka, program abgx360 użyje serii danych w języku angielskim. Ustaw Poziom Przejrzystości na Wysoki w zakładce Opcje jeżeli chcesz sprawdzić które języki są obsługiwane przez Xex.Translator Unknown
RussianRussianTranslator Unknown
SimplifiedChineseSimplified ChineseTranslator Unknown
SpanishSpanishTranslator Unknown
TraditionalChineseTraditional ChineseTranslator Unknown
XexImagesTextImages:Translator Unknown

GUI options tab

LabelEnglishPolishTranslator
CheckCorruptionCheck Game Partition CRC alwaysTranslator Unknown
Older English:Check for AnyDVD style game data corruptionPoszukaj uszkodzenia danych typu AnyDVDTranslator Unknown
Older translation for this English:Sprawdź AnyDVD - uszkodzenie danych plików gryTranslator Unknown
CheckCorruptionTipChecks the game data CRC even if a verified ini was not found. This means that abgx360 will always search for the obvious signs of AnyDVD style corruption, but note that in order for other types of corruption to be detected (for example: single bit errors commonly caused by an unstable computer system), a verified ini must be found.Translator Unknown
Older English:Searches game data sectors for video files inserted by AnyDVD or any other application that does on-the-fly DVD copy protection removal. This check is performed automatically whenever the game CRC is checked so the only purpose of this option is to cause a game CRC check if nothing else did. See "What is AnyDVD style corruption" under the Quickstart tab for more info on game data corruption.Przeszukuje, w sektorach danych, plików wideo wstawionych przez program AnyDVD, bądź inne aplikacje, które usuwają zabezpieczenia podczas zgrywania zawartości płyty DVD w locie. Test ten wykonywany jest automatycznie, kiedy sprawdzana jest suma kontrolna gry, więc jedyną funkcją tej opcji jest uruchomienie sprawdzania sumy kontrolnej, jeśli nic innego jej nie uruchomiło. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o uszkodzeniach danych gry, zobacz dział "Co to jest uszkodzenie danych typu AnyDVD" w zakładce Szybki StartTranslator Unknown
Older translation for this English:Przeszukuje w sektorach danych gry pliki video załączone przez AnyDVD lub inną aplikację która "w locie" usuwa zabezpieczenia przed kopiowaniem płyty DVD. Test ten jest wykonywany automatycznie, podczas sprawdzania potencjalnych błędów CRC gry
i jego jedynym zadaniem jest wywołanie testu CRC jeżeli wcześniej nie był przeprowadzony. Zobacz sekcję "Co to są błędy danych CRC" w zakładce Szybki Start aby uzyskać więcej informacji o błędach danych gry.
Translator Unknown
CheckDVDFileCheck/Create .dvd fileTranslator Unknown
CheckDVDFileTipChecks that your ISO has a matching .dvd file with the correct layerbreak and iso filename and corrects it if not. If the .dvd file does not exist, it is created.Translator Unknown
Older translation for this English:Sprawdza czy plik ISO ma zgodny plik .dvd z poprawną wartością Layerbreak i nazwą pliku ISO i poprawia jeżeli jest błędny. Jeżeli plik .dvd nie istnieje, zostanie utworzony.Translator Unknown
CheckForUpdatesTip"Check for updates" will check for updates to abgx360.dat, which contains things like the latest version available and the most current PFI/Video waves. Disabling this option is not recommended because you won't be notified when a new version of abgx360 is available and abgx360 might not be using the latest list of PFI/Video waves, among other important things.

The "Include the CSV" option will check for updates to GameNameLookup.csv, which is used to look up the full verbose game name entered in the online database. This isn't really necessary since abgx360 can retrieve the game name directly from the default.xex, but you may still find it useful when the Xex's game name is heavily abbreviated (developers can only use a maximum of 22 characters) or there's no title resource present, or maybe you're just checking SS/DMI files and would like to know which game they're from.
Translator Unknown
CheckGameCRCWhenNeededCheck Game Partition CRC when neededTranslator Unknown
Older translation for this English:Sprawdź partycje gry CRC gdy potrzebaTranslator Unknown
CheckVideoPaddingCheck/Fix Video paddingTranslator Unknown
Older translation for this English:Sprawdź/Napraw podbicie partycji videoTranslator Unknown
Older translation for this English:Sprawdź/Napraw podbicie videoTranslator Unknown
CheckVideoPaddingTipChecks that Video partitions are zero padded and pads them with zeros if not. This does not affect stealth and is most definitely a waste of time because whatever data is in the padding area is not even visible to the Xbox 360 host. So it doesn't matter if you enable this option or not, but you'll save some time if you leave it disabled. This should not be confused with the random padding check which is always performed on the game partition; that data IS visible to the Xbox 360 host and an ISO without random padding in the game partition will probably not even boot.Translator Unknown
Older translation for this English:Sprawdza, czy partycje Video są wypełnione, wypełniając je zerami, jeśli nie były wypełnione wcześniej. Opcja ta nie ma wpływu na stealth i jest zdecydowanie stratą czasu, ponieważ konsola Xbox 360 nie widzi, czy dane są wypełnione czy nie. Nie ważny, czy zaznaczysz tą opcję, czy nie, ale zostawiając ją wyłączoną zaoszczędzisz trochę czasu. Nie można mylić tej opcji z funkcją sprawdzania losowego wypełnienia partycji, która to funkcja jest zawsze wykonywana na partycji z danymi, jako że te dane SĄ widoczne dla konsoli Xbox 360, a pliku ISO bez losowego wypełnienia w partycji danych prawdopodobnie w ogóle nie uruchomimy na konsoli.Translator Unknown
Older translation for this English:Sprawdza, czy partycje Video sa wypełnione, wypełniając je zerami, jeśli nie były wypełnione wcześniej. Opcja ta nie ma wpływu na stealth i jest zdecydowanie stratą czasu, ponieważ konsola Xbox 360 nie widzi, czy dane są wypełnione czy nie. Nie ważny, czy zaznaczysz tą opcję, czy nie, ale zostawiając ją wyłączoną zaoszczędzisz trochę czasu. Nie można mylić tej opcji z funkcją sprawdzania losowego wypełnienia partycji, która to funkcja jest zawsze wykonywana na partycji z danymi, jako że te dane SĄ widoczne dla konsoli Xbox 360, a pliku ISO bez losowego wypełnienia w partycji danych prawdopodobnie w ogóle nie uruchomimy na konsoli.Translator Unknown
CSVUpdateInclude the CSVTranslator Unknown
Older translation for this English:"Załącz plik CSV"Translator Unknown
Older translation for this English:Załącz CSVTranslator Unknown
DisplayFilesystemDisplay ISO FilesystemTranslator Unknown
GameCRCTipChecks the game data CRC if a verified ini is found to make sure that your game data isn't corrupt. Disabling this option is not recommended unless you're one of those cheating douchebags who intentionally modifies game data.Translator Unknown
Older English:Checks the game data CRC if a verified ini is found to make sure that your game data isn't corrupt. Disabling this option is not recommended. If you want the game CRC to be checked always, you should also enable the option "Check for AnyDVD style game data corruption", which will cause a game CRC check if nothing else did and will search for the obvious signs of AnyDVD style corruption. This is the only good reason why you'd want to check the game CRC always, but note that in order for other types of corruption to be detected (for example: single bit errors commonly caused by unstable CPU/RAM), a verified ini must be found.Sprawdza, czy suma kontrolna danych gry zgadza się z tą, zawartą w zweryfikowanym pliku .ini, żeby upewnić się, że dane nie są uszkodzone. Jeśli chcesz, żeby zawsze sprawdzać sumę kontrolną danych gry, powinieneś zaznaczyć opcję "Poszukaj uszkodzenia danych typu AnyDVD", która wykona test sumy kontrolnej danych gry w celu wyszukania uszkodzeń typu AnyDVD, jeśli żaden inny proces nie zrobił tego wcześniej. Jest to jedyny dobry powód, dla którego powinieneś skorzystać z tej opcji, ale pamiętaj, że aby wykryć błędy innego typu (na przykład, błędy poszczególnych bitów, spowodowane wadliwym procesorem/pamięcią RAM), program musi znaleźć zweryfikowany plik .ini.Translator Unknown
HideSecretAchievementsHide secret onesTranslator Unknown
Older translation for this English:Nie pokazuj ukrytych osiągnięćTranslator Unknown
Older translation for this English:Ukryj tajne osiągnięciaTranslator Unknown
HighHighTranslator Unknown
LowLowTranslator Unknown
MediumMediumTranslator Unknown
OnlineUpdateCheck for updatesTranslator Unknown
OptionsOptionsTranslator Unknown
ProtectedOptionsImportant options protectedTranslator Unknown
Older translation for this English:Ważne funkcje zabezpieczoneTranslator Unknown
RecurseSubdirsRecurse subdirectories when using Directory InputTranslator Unknown
Older translation for this English:Zmień podkatalogi podczas używania Katalogu WejściowegoTranslator Unknown
ShowAchievementsShow AchievementsTranslator Unknown
ShowAvatarAwardsShow Avatar AwardsTranslator Unknown
Older translation for this English:Pokaż nagrody awataraTranslator Unknown
StayOfflineDisable all online functions of abgx360Translator Unknown
Older English:Disable all online functionsWyłącz wszystkie funkcje siecioweTranslator Unknown
Older translation for this English:Wyłącz wszystkie funkcje onlineTranslator Unknown
StealthCheckCheck StealthTranslator Unknown
Older translation for this English:Sprawdź StealthTranslator Unknown
StealthCheckTipChecks that your game appears to have a valid SS (which is required for it to boot on ANY firmware) and appears to have valid stealth files which match the Xex.Translator Unknown
Older translation for this English:Sprawdź czy gra posiada poprawny SS (wymagany by uruchomić grę na jakimkolwiek Firmware) oraz czy posiada poprawne pliki Stealth pasujące do Xex owej gryTranslator Unknown
UnprotectedOptionsImportant options unprotectedTranslator Unknown
Older translation for this English:Ważne funkcje niezabezpieczoneTranslator Unknown
UseColorsUse colorsTranslator Unknown
VerbosityTextVerbosity Level:Translator Unknown
Older translation for this English:Poziom przejrzystościTranslator Unknown
VerifyVerify if Stealth passesTranslator Unknown
Older translation for this English:Weryfikuj gdy Stealth jest zatwierdzonyTranslator Unknown
VerifyTipVerifies that your SS, stealth files and game data match a verified retail rip in the abgx360 online database. (Do not confuse this with the abgx.net database; that's just a database of scene releases and has nothing to do with verification.) In order for a rip to become verified in the abgx360 database there must be two different uploads from rips which match in every way except for the RawSS CRC (which changes almost every time you rip a disc due to angle deviation). Verification will fail if no one has uploaded rips which share your SS/DMI combination (which changes for discs pressed on different equipment and from different masters). It shouldn't worry you if verification fails on your own rip; in that case you should be fine as long as stealth passes, your system is stable and you don't have AnyDVD or a similar app installed. However, if you're checking someone else's rip that you don't fully trust then it's recommended to set AutoFix to Level 3 (Use recommended settings "For untrusted rips" under the AutoFix tab), and if verification fails, abgx360 will attempt to find a new set of verified stealth files that match your Xex (and automatically patch them if found).Translator Unknown
Older translation for this English:chyba już mogę...czas poprawiac...
Translator Unknown
Older translation for this English:kurwa nie moge tlumaczycTranslator Unknown

GUI output panel

LabelEnglishPolishTranslator
CLIWindowCLI WindowTranslator Unknown
HTMLFileHTML FileTranslator Unknown
MaximizeMaximize itTranslator Unknown
Older translation for this English:maksymalizujTranslator Unknown
Older translation for this English:maxymalizujTranslator Unknown
OpenFileWhenDoneOpen file when doneTranslator Unknown
Older translation for this English:Otwórz plik po skończeniuTranslator Unknown
Older translation for this English:Otwórz plik gdy zrobioneTranslator Unknown
ProgramOutputProgram OutputTranslator Unknown
SaveButtonToolTipChoose the file where program output will be savedTranslator Unknown
TerminalFontUse Terminal font charactersTranslator Unknown
TextFileText FileTranslator Unknown

GUI quickstart tab

LabelEnglishPolishTranslator
QuickstartQuickstartTranslator Unknown
Older translation for this English:Szybki StartTranslator Unknown
Older translation for this English:Szybki startTranslator Unknown

GUI rebuilding tab

LabelEnglishPolishTranslator
ChooseTheMethodChoose the method for rebuilding an ISO if it's missing space for a video partition.Translator Unknown
Older translation for this English:Wybierz metodę naprawiania obrazu ISO gdy ten nie posiada miejsca na partycję videoTranslator Unknown
KeepOriginalISODon't delete the original ISO after rebuildingTranslator Unknown
Older translation for this English:Nie usuwaj oryginalnego obrazu ISO po naprawieniuTranslator Unknown
NoRebuildDon't rebuildTranslator Unknown
RebuildDefaultDefault MethodTranslator Unknown
Older translation for this English:Domyślna metodaTranslator Unknown
RebuildDefaultTipRequires 7 to 7.5 GB free space on the partition your ISO is located.Translator Unknown
Older translation for this English:Wymaga od 7 do 7,5 GB wolnej przestrzeni na dysku z obrazem ISOTranslator Unknown
RebuildingRebuildingTranslator Unknown
RebuildLowSpaceLow Disk Space MethodTranslator Unknown
Older translation for this English:Metoda "Mało Miejsca Na Dysku"Translator Unknown
RebuildLowSpaceTipOnly requires 253 MB free space but will corrupt your ISO if it fails during the rebuilding process.Translator Unknown
Older translation for this English:Wymagane tylko 253 MB miejsca na dysku ale możliwe jest uszkodzenie obrazu ISO gdy wystąpi nieoczekiwany błąd podczas naprawianiaTranslator Unknown